خانم مهندس زهرا صادقی موحد به عنوان فعال ترین دانشجوی جلسات اخیر دوره PHP

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | دسته: آزمون های بین الملل


خانم مهندس زهرا صادقی موحد به عنوان فعال ترین دانشجوی جلسات اخیر دوره PHP

سرکار خانم فرزانه صادقی موحد
انتخاب شما به عنوان فعال ترین دانشجوی دوره PHPطی جلسات اخیر تبریک می گوییم.


با آرزوی موفقیت برای شما